شمع از اجزا مهم سیستم احتراق خودرو است که در مصرف سوخت،شتاب،و سرعت هم می تواند نقش مهمی ایفا کند

انواع شمع های موجود :

ایکیوم

نور

فرانتک

انواع شمع خودرو